Photo detail

Photo detail

Gov. Terry McAuliffe with Alexandria Mayor Allison Silberberg.