Photo detail

Photo detail

Ella Kaplan, Amie and Jake Castle, Clara Smith, Mackenna Show, and Elola Edjona enjoy a mild winter day.