Photo detail

Photo detail

Trucks ready to plow the snow.